Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Nie jedne z was być może zadawał sobie kiedyś pytanie odnośnie tego, czym jest odpowiedzialność cywilna? Najprościej rzecz ujmując, odpowiedzialność cywilna to nic innego jak ponoszenie finansowych konsekwencji działań własnych, bądź też działań osób trzecich. Osoba odpowiedzialna za powstałe szkody zobowiązana jest bowiem, do finansowego zadość uczynienia za powstałe szkody, bądź też do przywrócenia stanu z przed szkody, czyli stanu pierwotnego.

Odpowiedzialność cywilna jaką ponosimy względem osób trzecich może być rozróżniana ze względu na:

 • odpowiedzialność podmiotu za powstałe szkody – w takiej sytuacji mówi się o odpowiedzialności za zasadzie winy oraz na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie winy dotyczy sytuacji, w której podmiot ponosi konsekwencje za szkody powstałe na skutek jego działań. W sytuacji drugiej natomiast, sprawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaistnienia określonych sytuacji, powiązanych z odpowiedzialnością;
 • źródło powstania odpowiedzialności – w takiej sytuacji mówimy o odpowiedzialności deliktowej, czyli odpowiedzialności spoczywającej na podmiocie za szkodę do jakiej wyrządzenia doszło na skutek czynu niedozwolonego oraz odpowiedzialności kontraktowej, czyli odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązań bądź też ich niewłaściwego wykonania;
 • podmiot zobowiązany do naprawienia powstałej szkody – w takiej sytuacji mówimy o odpowiedzialności sprawczej, w przypadku gdy szkodę zobowiązany jest naprawić podmiot odpowiedzialny za jej powstanie oraz odpowiedzialności gwarancyjnej, czyli sytuacji w której do odpowiedzialności za szkodę nie pociągana jest osoba, która szkodę wyrządziła.

OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma ścisły związek z ubezpieczeniem zawodowym, do którego wykupienia zobowiązani są przedstawiciele takich chociażby zawodów jak:

 • radca prawny,
 • komornik sądowy,
 • organizator imprez masowych,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • księgowy,
 • notariusz,
 • architekt,
 • inżynier,
 • lekarz,
 • detektyw,
 • pośrednik nieruchomości,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego,
 • biegły rewident,
 • rzecznik patentowy.

OC zawodowe (o którym więcej tutaj: https://iexpert.pl/) stanowi zatem zabezpieczenie interesów osób wykonujących swoje codzienne czynności zawodowe przez możliwymi konsekwencjami czynów, bądź tez zaniechań zaistniałych podczas praktyki zawodowej; konsekwencji które mogą kosztować osoby trzecie majątek, zdrowie lub życie. W każdym z tych przypadków finansowe konsekwencje mogą być horrendalnie wysokie, dlatego też wcześniej przedstawiciele wcześniej wspomnianych zawodów, zobligowani są do posiadania polisy ubezpieczenia OC zawodowego.